Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodemsanering

Bodemsanering onder milieukundige begeleiding

De bodem is op allerlei plaatsen in Nederland ernstig vervuild. U kunt daarbij denken aan:

  • voormalige stortplaatsen (giftige chemicaliën)
  • oude stadskernen (diverse lagen stadsafval waar op gebouwd is)
  • de bodem van voormalige gasfabrieken (onder andere zware metalen)
  • vervuilde landbouwgrond (bestrijdingsmiddelen)
  • vervuilde bouwgrond (asbest)

Wonen, werken en recreëren op vervuilde grond brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.

Milieukundige begeleiding bij bodemsanering

Zodra uit verkennend bodemonderzoek blijkt dat bodemsanering nodig is, komt milieukundige begeleiding om de hoek kijken. Milieukundige begeleiding valt onder de BRL6000 milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen. De MKB (milieukundige begeleider) is verantwoordelijk voor het toezicht op de werkzaamheden. Hij geeft tevens de ontgravingsgrenzen aan.

BUS-melding bij bodemsanering

Voordat BK ingenieurs voor u aan de slag gaat om de bodemverontreiniging op te lossen, is er goedkeuring nodig op grond van de Wet bodembescherming (Wbb). Afhankelijk van de aard van de bodemverontreiniging doen wij een BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen) of dienen wij een saneringsplan voor u in. Het proces van de bodemsanering nemen wij u vervolgens volledig uit handen, waarbij we samenwerken met erkende partijen.

Bodemsanering kent drie fases

Voorbereiding

Wat is de gewenste aanpak? Deze bepalen wij in overleg met opdrachtgever en het bevoegd gezag. De voor- en nadelen van verschillende manieren om de bodem te saneren worden besproken. Denk aan isolatie, afgraven of in-situsaneringen (met behulp van bacteriën). Hieruit volgt uiteindelijk een saneringsplan.

Uitvoering

In deze fase vinden de saneringswerkzaamheden plaats. Denk aan het afgraven van de grond, het onttrekken en zuiveren van het grondwater, het aanbrengen van de isolatielaag en in een aantal gevallen het inbrengen van bacteriën in de grond.

Controle en evaluatie

In deze fase wordt samen met de opdrachtgever en het bevoegd gezag bekeken of de beoogde doelstelling is behaald. Deze controle kan ook tijdens de sanering plaatsvinden.